Modellportföljsförvaltning - GARANTUM

2211.manadsbrev_Kassa.207x32.png

Förvaltningskoncept

Eligo Exclusive Kassa är en diskretionär förvaltningportfölj som i normalfallet i huvudsak investerar i ränteexponeringar och hedgeexponeringar I normalfallet är andelen fonder hög. Målsättningen med förvaltningen är att över tid leverera positiv avkastning till relativt låg risk. Denna portfölj passar dig som vill ha möjlighet att få bättre ränta än på bank. Portföljen lämpar sig för korta placeringshorisonter upp till 2 år. Placeringen har låg risk. Standardavvikelsen bör i normalfallet vara 1-2%. Avkastningsmålet är 1-2% bättre än bankränta. Avgiften är 0,6% per år plus moms.

Modellportföljen erbjuder ett balanserat och försiktigt sparande med fokus på riskstyrd förvaltning. Förvaltningen av portföljen tar med andra ord sin utgångspunkt i att fördela risk snarare än att fördela kapitalet. Fördelningen av kapitalet blir istället ett resultat av fördelningen av risk.

 

2212.manadsbrev_Bas.207x32.png

Förvaltningskoncept 

Eligo Exclusive Bas är en diskretionär förvaltningportfölj som i huvudsak investerar i aktie-, ränte- och hedgefonder samt fonder med exponering mot en kombination av olika tillgångsslag (multi-asset exposure). Målsättningen med förvaltningen är att leverera en god riskjusterad avkastning och att portföljen på så sätt ska kunna utgöra en bas i ett långsiktigt sparande.

Detta är en portfölj som vi rekommenderar som grund till ett långsiktigt sparande. Denna portfölj lämpar sig till alla som har en placeringshorisont som är 2 år och längre. Placeringen har medel risk. Standardavvikelsen är 6-8%. Avkastningsmålet är 4%. Avgiften är 1,2% per år plus moms.

Modellportföljen erbjuder ett balanserat och försiktigt sparande med fokus på riskstyrd förvaltning. Förvaltningen av portföljen tar med andra ord sin utgångspunkt i att fördela risk snarare än att fördela kapitalet. Fördelningen av kapitalet blir istället ett resultat av fördelningen av risk.

 

2213.manadsbrev_Sverige.207x32.png

Förvaltningskoncept

Eligo Exclusive Sverige är en diskretionär förvaltningportfölj som i huvudsak investerar i aktiefonder men som från tid till annan också investerar i andra tillgångsklasser. Målsättningen med förvaltningen är att leverera en avkastning i linje med den svenska aktiemarknaden men till en mer kontrollerad risk och att portföljen på så sätt ska kunna utgöra en del i ett långsiktigt sparande. Denna portfölj passar dig som vill ha en svensk aktieexponering, Portföljen lämpar sig till dig som är beredd att ta en högre risk och har en placeringshorisont på minst 5 år. Placeringen har hög risk. Standardavvikelsen är 10-17%. Avkastningsmålet är 6%. Avgiften är 1,2% per år plus moms.

Modellportföljen erbjuder ett aktivt sparande med inriktning mot den svenska aktiemarknaden. Förvaltningen av portföljen tar sin utgångspunkt i att sprida medlen över flera förvaltare. Beroende på marknadsläget kommer fördelningen till aktier att över tid kunna ökas och minskas.

 

2214.manadsbrev_Krydda.207x32.png

Förvaltningskoncept

Eligo Exclusive Krydda är en diskretionär förvaltningportfölj som i huvudsak investerar i aktiefonder men som från tid till annan också investerar i andra tillgångsklasser. Målsättningen med förvaltningen är att leverera en avkastning i linje med de globala aktiemarknaderna men till en mer kontrollerad risk och att portföljen på så sätt ska kunna utgöra en krydda i ett långsiktigt sparande. Denna portfölj passar dig som vill krydda din basplacering, Portföljen lämpar sig till dig som är beredd att ta en högre risk och har en placeringshorisont på minst 5 år. Placeringen har hög risk. Standardavvikelsen är 15-17%. Avkastningsmålet är 8 %. Avgiften är 1,2% per år plus moms.

Modellportföljen erbjuder ett aktivt sparande med inriktning mot de svenska och de globala aktiemarknaderna. Förvaltningen av portföljen tar sin utgångspunkt i att sprida medlen över flera regioner. Beroende på respektive regions framräknade relativa styrka kommer fördelningen över tid mellan regionerna att kunna skilja sig åt.

 

1526.Bas.358x.jpg

Utveckling till 31 december 2017

Kassa

Utveckling 1 månad: -0,08%

Utveckling under 2017: 3,26%

Bas

Utveckling 1 månad: -0,37%

Utveckling under 2017: 5,03%

Sverige

Utveckling 1 månad: 0,30%

Utveckling under 2017: 7,44%

Krydda

Utveckling 1 månad: 0,59%

Utveckling under 2017: 16,82%

 

Månadsrapporter

Månadsrapport Kassa

Månadsrapport Bas

Månadsrapport Sverige

Månadsrapport Krydda

Alla månadsrapporter

 

 

Eligo Asset Management AB Storgatan 38, 903 26, Umeå, Sweden. Tel: +46 8 614 48 00