Riskfunktion
Bolagets verkställande direktör upprätthåller funktionen för riskhantering. Han bevakar och följer upp de risker som förekommer i verksamheten. Riskområdena omfattar operativa-, marknads- och kreditrisker, affärsrisk, likviditetsrisk, ryktesrisk, legal risk och koncentrationsrisk.

Verkställande direktören sammanställer tillsammans med bolagets internrevisor bolagets Interna Kapitalutvärdering (IKU). IKU:n uppdateras vid behov, dock minst en gång per år. I IKU:n beräknas kapitalkrav m.m. vid olika stressade scenarier för att visa på hur kapitaltäckningen påverkas.

 

17. Riskhanteringsplan

 

Inledning

 

Denna Riskhanteringsplan syftar till att skapa en grund för ledning och anställda inom Eligo Asset Management (”Bolaget”) för att kunna bedriva verksamheten på ett sätt så att risken för ökade kostnader, förlorade intäkter eller s.k. badwill minimeras i största möjligaste utsträckning. För att upprätthålla en sund utveckling av verksamheten har bolaget utarbetat system och rutiner för bevakning, kontroll och uppföljning av de risker som förekommer i verksamheten.

 

Utgångspunkten för dessa riktlinjer för Bolagets riskhantering är att finansiell verksamhet är förenad med osäkerhet om framtida utfall. Bolaget säkerställer genom sitt interna regelverk att organisationen och medarbetarna är medvetna om bolagets riskexponering samt strävar efter att minimera identifierade risker och följa uppställda regler och limiter.

 

Ändamålet med denna riskhanteringsplan är att identifiera och på lämpligt sätt hantera de risker som är förknippade med verksamheten i bolaget; allt i syfte att undvika skada för bolaget.

 

Bolaget bedriver värdepappersrörelse vilket medför särskilda krav på riskkontroll och riskhantering. För interna processer avseende riskbegränsning för detta hänvisar Bolaget till avsnitt 17.1.

 

Risk Manager skall rapportera alla överträdelser samt andra väsentliga incidenter vid varje ordinarie styrelsemöte. I samband med denna rapportering skall detaljer även lämnas kring vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporterade överträdelser.

 

VD ska implementera de riktlinjer och rutiner för riskhantering som har fastställts av Bolagets styrelse för Bolagets räkning.

 

Denna riskhanteringsplan är fastställd av styrelsen 2015-04-28.

 

 

 

 

 

Ansvar och organisation

Ansvaret för att bolaget upprätthåller en god intern kontroll med effektiv kontroll på de risker som förekommer i verksamheten ligger alltid ytterst på styrelsen. En effektiv riskhantering förutsätter dock även en relevant kunskapsnivå och individuellt ansvarstagande av all personal i bolaget. Denna riskhanteringsplan syftar till att lämna praktiska riktlinjer för att Eligo Asset Management skall säkerställa en effektiv riskhantering.

 

Styrelsen

Bolagets styrelse ansvarar för att:

 • tillse att riskernas omfattning och art i verksamheten identifieras
 • säkerställa att det finns resurser och kompetens inom bolaget att hantera risker/riskkontroll
 • tillse att bolagets riskhantering organiseras med väldefinierade ansvarsområden
 • utvärdera information om gällande limiter, exponering och resultat
 • utvärdera bolagets hantering av risk i stort.

 

 

Verkställande direktören

Bolagets VD ansvarar för att:

 

 • löpande fastställa riktlinjer och mätmetoder för riskhantering i Bolagets Placeringspolicy
 • fördela ansvar och befogenhet för risker i Bolaget
 • säkerställa att resurser för uppföljning och kontroll av identifierade risker finns tillgängliga

 

Risk manager

Bolagets risk manager ansvarar för att:

 

 • följa upp risker, limiter och kontroller i enlighet med dessa riktlinjer och i enlighet med Bolagets Placeringspolicy
 • övervaka att bolagets riskhantering, portfölj- och riskhanteringssystem, fungerar tillfredsställande samt rapportera eventuella brister till  styrelsen.
 • återrapportera avvikelser och överträdelser till styrelsen.

 

Internrevision

Styrelsen har anlitat en extern uppdragstagare att ansvara för Bolagets internrevision. Internrevisionens uppgift är bl.a. att följa upp att verksamhetens omfattning och inriktning överensstämmer med styrelsens riktlinjer, däribland denna riskhanteringsplan.

 

 

 

 

Risker i verksamheten

Allmänt om risker

Bolaget är utsatt för risker i olika avseenden, dels i Bolagets verksamhet och dels i de depåer som bolaget förvaltar. Dessa riktlinjer är därför uppdelade i en del som avser Bolaget och en del som avser depåerna.

 

Riskhantering i depåförvaltningen

Bolaget bedriver diskretionär portöljförvaltning i depåsystem förvarat hos kontoförande bank samt förvaltning av fond på uppdrag av fondbolag.

 

Kredit/ motpartsrisk

Ingen rebelåning sker i depåerna och Bolaget debiterar respektive kund i efterskott i enlighet med gällande förvaltningsavtal i efterskott vilket eliminerar risken för Bolaget Eligo Asset Management inte får betalt alternativt riskerar att drabbas av förlust på grund av en motparts oförmåga att infria sina förpliktelser.

 

Kontroll & Rapportering

Det är administrationsansvarigs ansvar att kontrollera att rutinerna enligt gällande förvaltningsavtal efterlevs. Stickprovskontroller kan även utföras av risk manager exempelvis genomföras genom granskning av de rutiner som finns i verksamheten.

Genomförda kontroller skall i det fall väsentliga brister upptäcks rapporteras till styrelsen.

 

 

 

 

 

Marknadsrisk

Marknadsrisker för Bolaget skall inte förekomma i annat fall än genom placering av överskottslikviditet som uppstår i verksamheten.

 

Placeringsbegränsningar

En andel om max 20 % av överskottslikviditeten får placeras i fonder förvaltade av bolaget. Övrigt skall vara placerat på bankkonto.

 

Kontroll & Rapportering 

Risk manager ansvarar för att löpande (minst månadsvis) kontrollera att överskottslikviditet placeras i enlighet med ovanstående riktlinjer.

Avvikelser från ovan angivna riktlinjer upptäcks skall rapporteras till styrelsen.

 

Likviditetsrisk

I det fall bolaget inte kan infria sina kortsiktiga betalningsförpliktelser uppstår dels risken att kostnaderna för finansiering ökar och i värsta fall att Bolaget tvingas ställa in sina betalningar. För att minimera denna risk skall målsättningen alltid vara att det skall finnas en god kortsiktigt likviditet genom en aktiv likviditetsplanering. Viktiga delar i en sådan planering är dels de rutiner som skall finnas för hantering av kredit/motpartsrisker och dels de placeringsbegränsningar som finns för bolagets överskottlikviditet. Bolaget har fastställt riktlinjer avseende hantering och kontroll av likviditetsrisker.

 

Kontroll & Rapportering 

Det är VD:s ansvar att löpande (minst kvartalsvis) kontrollera att en god likviditetsplanering upprätthålls i bolaget.

Minst två gånger per år skall rapportering av bolagets likviditet ske till styrelsen.

 

 

 

 

 
Legala risker

 

Legala risker kan uppstå genom att styrelse, ledning och/eller personal har bristande kunskap om de regelverk som styr verksamheten eller exempelvis genom brister i bolagets avtalshantering. Bolaget skall alltid eftersträva en hög kunskapsnivå och god förståelse för de regler som styr verksamheten genom att personalen skall ha de licenser som krävs samt i övrigt vara informerade om regelverk m.m.

 

Kontroll & Rapportering 

Det är Compliance officers ansvar att säkerställa att styrelsen och personal har den kunskap som krävs för att minimera risken för att förluster eller badwill uppstår på grund av bristande hantering i detta avseende.   

 • Compliance officer skall minst en gång om året hålla intern utbildning med samtlig personal kring förändringar i lagstiftning och regelverk.
 • Compliance officer ska tillsammans med VD  ansvara för att bolagets interna regelverk hålls uppdaterat.
 • Compliance officer skall regelbundet rapportera risker i detta avseende till styrelsen.

 

 
IT-risker och andra tekniska risker

 

Rutiner avseende informationssäkerhet och fysisk säkerhet inom Bolaget finns i avsnitt 8 (Informationssystem och säkerhetsfrågor).

 

Operativa risker

Detta är risken för direkta eller indirekta förluster eller badwill som uppstår genom fel eller brister i bolagets administrativa rutiner, exempelvis genom bristande intern kontroll, bristfälliga system eller interna oegentligheter. Ett exempel på operativa risker i bolaget kan vara brister i rutinerna för avstämningar av likvida medel eller värdepappersinnehav mellan egna system och bankens/förvaringsinstitutets noteringar.

 

I syfte att minimera de operativa riskerna i bolaget skall målsättningen alltid vara att bland annat upprätthålla:

 • en effektiv organisation med tydlig ansvarsfördelning
 • dualitet i alla väsentliga rutiner (betalningar m.m.)
 • ändamålsenliga rutinbeskrivningar i verksamheten (avstämningar m.m.),
 • väl dokumenterade IT-system  
 • en väl fungerande intern kontroll samt
 • en effektiv rapportering från verksamheten till ledning och styrelse

 

Bolaget har två förvaltare, som fungerar som backup åt varandra i händelse av sjukdom. Om förvaltarnas frånvaro bedöms bestå under en längre period är det verkställande direktörens ansvar att i första hand ingå avtal med en extern förvaltare för att hantera förvaltningen av fonden och i andra hand rekrytera en ny förvaltare till bolaget.

 

 

 

 

 
Operativa risker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontroll & Rapportering 

De operativa riskerna ska löpande utvärderas och kontrolleras i den löpande verksamheten bland annat genom att rutinbeskrivningar, tekniska system och rapporteringsrutiner hålls uppdaterade. I det fall väsentliga operativa risker upptäcks i verksamheten skall detta omgående rapporteras till VD och/eller risk manager.

En granskning av operativa risker i verksamheten skall normalt ingå i uppdraget för Bolagets internrevision.

 

Bolagets interna kapital-utvärdering

Det dokument som beskriver bolagets interna kapitalutvärdering skall uppdateras årligen. Det åligger verkställande direktören att utarbeta förslag till uppdaterat dokument och att lägga fram det för styrelsen, som skall anta dokumentet.

              

Riskhantering i depåerna

De portföljer bolaget förvaltar styrs i stor utsträckning av den lagstiftning som finns för investeringsfonder, av de fondbestämmelser som fondbolaget fastställt samt av de riktlinjer som finns angivna i Bolagets placeringspolicys.

 

De riktlinjer för riskhantering som anges i det följande skall således ses som ett komplement till de formella begränsningar som vid var tid gäller och skall följas för respektive mandat.

 

Risker i portföljhanteringen

Följande risker har identifierats i olika utsträckning i bolagets förvaltade depåer.

 •  Aktiekursrisk: Risken att marknadsvärdet på ett värdepapper minskar i värde.
 • Ränterisk: Risken att marknadsvärdet på ett räntebärande värdepapper minskar på grund av förändringar i ränteläget.
 • Valutarisk: Risken att placeringar i utländsk valuta förändras i värde på grund av förändringar i valutakursen.
 • Likviditetsrisk: Risken för att ett finansiellt instrument eller annan tillgång inte kan avyttras eller förvärvas vid avsedd tidpunkt utan risk för större prissänkning/höjning.
 • Legal risk: Direkta eller indirekta förluster på grund av legala risker kan exempelvis uppstå på grund av att Eligo Asset Management bryter mot överenskommen placeringspolicy för respektive depåförvaltning med badwill/förlorade kunder som följd.

 

 

 

 

 

 

 

 
Riskhantering i depåerna, fortsättning

 

 • Politisk risk och Länderrisk: Några av de depåer bolaget förvaltar innehåller placeringar i länder med politisk instabilitet där politiska och/eller andra händelser kan medföra konsekvenser som påverkar möjligheten att genomföra värdepappersaffärer i landet på ett negativt sätt med risk för kursförlust som följd.

 

 • Motparts/avvecklingsrisk: Risken för fallissemang vid avvecklingen av en transaktion i en depå med följden att en transaktion försenas/hävs och att depån därmed drabbas av en förlust på grund av förändringar i marknadspriset på det aktuella värdepappret.

 

 

Riskhantering i depåerna

Ansvar & Uppföljning

Förvaltningsansvariga ansvarar för att respektive portfölj följer de placeringsbestämmelser som gäller samt att löpande utvärdera risknivån i portföljerna så att denna är rimlig i förhållande till önskad risknivå samt i linje med portföljens placeringsinriktning.

 • Risk manager ansvarar för löpande kontroll av portföljernas placeringar i enlighet med gällande placeringsbestämmelser och att risknivån i respektive fond är i linje med ovan.
 • Backoffice samt Förvaringsinstitutet utgör båda en viktig del i riskkontrollen genom de löpande avstämningar och kontroller som utförs i samband med avveckling av affärer och beräkning av aktuella marknadspriser och NAV-kurser på fondrelaterade instrument.
 • Risk manager ansvarar för att hålla löpande (minst två gånger per år) kontakt med förvaringsinstitutet för att säkerställa att förvaringsinstitutet uppfyller de skyldigheter man har bland annat avseende uppföljning och kontroller av placeringar i respektive portfölj. 

 

Riskhantering

Den löpande riskhanteringen ska omfatta följande delmoment:

-                    Kontroll av placeringar i förhållande till portföljförvaltning

-                    Utvärdering av risknivå i portföljerna

-                    Kontakt med förvaringsinstitutet

 

Vid identifiering av regelbrott skall dessa omedelbart rapporteras till styrelsen.

 

 

 

17.1 Internt riskbegränsningssystem

 

Inledning

Eligo Asset Management AB (”Bolaget”) använder sig av ett riskbegränsningssystem för att kontrollera att portföljerna lever inom sina placeringsriktlinjer. I förekommande fall skall fondbestämmelserna efterlevas.

 

VD har ansvar att implementera de riktlinjer och rutiner för riskhantering som har fastställts av Bolagets styrelse för Bolagets räkning.

 

Dessa interna rutiner har godkänts av styrelsen 2015-04-28.

 

Ansvar och organisation

Bolagets förvaltning använder sina interna modeller för att begränsa riskerna och undvika agerande som leder till överträdelser mot portföljernas respektive riktlinjer innan order läggs. Därefter kontrollerar förvaltningen innehaven löpande för att säkerställa att eventuell värdeförändring inte bidrar till överträdelser mot respektive riktlinjer.

 

Bolagets riskfunktion gör månadsvis kontroll av portföljernas faktiska innehav. Detta sker med hjälp av en intern modell som tar hänsyn till portföljernas riktlinjer.

 

 

Kontroll & rapportering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuella avvikelser, i fondförvaltningsuppdrag, upptäckta av förvaringsinstitutet rapporteras till Fondbolaget som i sin tur rapporterar Bolagets förvaltning.

 

Om riskfunktionen upptäcker en överträdelse rapporteras denna med omedelbar verkan till förvaltningen samt styrelseordförande och Compliance Officer.

 

Rapporteringsordningen är olika beroende på om en överträdelse är aktiv eller passiv. Är överträdelsen aktiv, rapporterar riskfunktionen direkt till förvaltningen så att de kan agera. Därefter skickas det snarast information om överträdelsen till Compliance Officer samt samtliga personer i styrelsen. Rör det sig om en passiv överträdelse, rapporteras den genast till förvaltningen, Compliance Officer, samt styrelseordföranden.

 

Samtliga överträdelser följs upp och dokumenteras av riskfunktionen samt sammanställs i en riskrapport till styrelsen som levereras till samtliga ordinarie styrelsemöten. I denna rapporteras en sammanfattning av vilka, hur många kontroller, samt eventuella överträdelser som varit aktuella under perioden sen det senaste mötet.

 

 
 
Utvärdering

  

 

Bolaget skall löpande se över aktuella kontrollsystem och anpassa dessa vid behov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eligo Asset Management AB Storgatan 38, 903 26, Umeå, Sweden. Tel: +46 8 614 48 00