Allmänna villkor och personuppgifter

Utlämnande av uppgift till annan

Kunden är införstådd med att Eligo kan ha skyldighet att till annan lämna uppgifter om Kundens förhållanden. Kunden godkänner att behandlingen av Kundens personuppgifter även kan komma att ske hos Eligo för ändamål som avser direkt marknadsföring.

Eligo kan till följd av svensk/utländsk myndighetsföreskrift eller beslut vara skyldig att till annan lämna uppgifter om Kundens förhållanden rörande de uppdrag som Eligo utför för Kundens räkning. Det åligger Kunden att på begäran av Eligo tillhandahålla den information, inkluderande skriftliga handlingar som Eligo bedömer nödvändiga för att fullgöra sådan skyldighet.

Eligo kommer att behandla Kundens personuppgifter (såväl av Kunden själv lämnade som sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från annat håll) i den utsträckning det krävs för fullgörande av förvaltningsavtalet och uppdrag relaterade till avtalet och för fullgörande av Eligo rättsliga skyldigheter samt behandla Kundens personuppgifter för information till Kunden om regel/villkorsändringar, värdepapper, produkter och tjänster med mera med anknytning til avtalet. 

Kundens har rätt att en gång per år få veta vad som registrerats om Kunden samt att få rättelse gjord av eventuellt felaktig uppgift. Kunden ska i sådana fall vända sig till Eligo.

 

Information om behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter omfattas av bestämmelserna i personuppgiftslagen (PuL) med flera lagar. PuL syftar till att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. En viktig del i detta skydd är att den vars uppgifter behandlas informeras om de behandlingar som utförs.

Vilka uppgifter behandlas?

Med personuppgifter avses enligt PuL all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysik person som är i livet. Även lagrade inspelningar av telefonsamtal kan innehålla personuppgifter.

Vem behandlar uppgifterna?

Eligo för register över personuppgifter som Du lämnat till respektive bolag i samband med ingående av avtal, intresseanmälan eller övrigt i samband med kund- eller avtalsförhållande.

Syftet med behandlingen

Behandlingen sker i syfte att kunna uppfylla fullgörandet av ingångna avtal, för att kunna vidta de åtgärder Du begärt innan eller efter det att avtal träffats, i administrativt syfte samt för att bolagen ska kunna fullgöra vissa rättsliga skyldigheter. Behandlingen omfattar även uppgifter om Dig, till exempel anteckningar av frågor och klagomål. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för marknadsföringsändamål.

Som kund har Du rätt att få upplysning om vilka personuppgifter om Dig som behandlas samt begära rättelse av personuppgifter som är felaktiga eller missvisande. 

Om Du önskar få information om vilka personuppgifter om Dig som behandlas eller om Du vill begära rättelse av personuppgift kan Du sända en skriftlig begäran om detta till Eligo Asset Management AB.

 

 

Eligo Asset Management AB Storgatan 38, 903 26, Umeå, Sweden. Tel: +46 8 614 48 00