Periodisk information avseende kapitaltäckning

Periodisk information offentliggörs i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar FFFS 2014:12, Europaparalamentets och rådets förordning nr 575/2013 (CRR) samt Kommisionens genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013. Belopp i Tkr om inte annat anges. 

 

Eligo Asset Management AB

Uppgifter per rapporttillfälle per 2018-12-31. (belopp i Tkr)

Uppgifter om kapitalbas:

Kärnprimärkapital: 2 087

Primärkapital:         2 087

Totalt kapital:          2 087

 

Totalt riskvägt exponeringsbelopp alternativregeln vid begränsad auktorisation

Kreditrisker*:   5 149

Övriga risker:   9 447

Totalt riskvägt exponeringsbelopp**: 9 477

*Kreditriskerna är beräknade enligt schablonmetoden.

**Totalt riskvägt exponeringsbelopp utgör det högsta av summan av kreditrisker och övriga risker och kostnadsriskerna enligt artikel 95 i EU-förordningen.

 

Kapitalrelationer* och buffertkrav

Kärnprimärkapitalrelation      (minst 4,5%)               22,09%

Primärkapitalrelation              (minst 6,0%)               22,09%

Total kapitalrelation                (minst 8,0%)               22,09%

* Beräknat som respektive kapital i relation till totalt riskvägt exponeringsbelopp

 

Kapitalkonserveringbuffert av totalt riskvägt exponeringsbelopp   236

(2,5% av det högsta riskvägda exponeringsbeloppet)

 

Kapitalkrav 

Kapitalkrav pelare 1 (8% av totalt riskvägt exponeringsbelopp)        756

Kapitalkonserveringsbuffert                                                                    236

Totalt kapitalkrav pelare 1                                                                       992

Överskott av kapital Pelare 1                                                               1 094

Kapitaltäckningskvot Pelare 1   (minst 1,0)                                          2,10

 

Tillkommande internt bedömt kapitalbehov i pelare 2                         0

Totalt internt bedömt kapitalbehov                                                      992

Överskott av kapital Pelare 2                                                              1 094

Kapitaltäckningskvot Pelare 2   (minst 1,2)                                        2,10

 

Kapitalkrav i relation till startkapital

Startkapital                                                                                              1 355

Kapitaltäckningskvot                                                                                1,54

 

Uppgifter om likviditet

Verksamheten i Eligo Asset Management AB är självfinansierad och extern finansiering eller kreditlöften behövs ej förnärvarande för att finansiera verksamheten.

Likviditetsreserv, utgörs uteslutande av EAMs egna bankmedel (i kr): 2 827 713

Kassalikviditet, omsättningstillgångar/ kortfristiga skulder:                      3,88

 

Styrelsen bedömer likviditetsrisker minst årligen. Uppföljning sker utifrån rapporter från ekonomi, riskkontroll och VD. VD ansvarar tillsammans för likviditetsplanering och likviditetskontroll. Den dagliga likviditetshanteringen, bevakningen och rapporteringen sköter ekonomiansvarig i enighet med Eligos riktlinjer avseende hantering och kontroll av likviditetsrisker.

 

 

 

 

 

 

1057.Vardenforgenerationer.358x.jpg

 

 

Eligo Asset Management AB Storgatan 38, 903 26, Umeå, Sweden. Tel: +46 8 614 48 00