Periodisk information avseende kapitaltäckning

Periodisk information offentliggörs i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav och kapitalbuffertar FFFS 2014:12, Europaparalamentets och rådets förordning nr 575/2013 (CRR) samt Kommisionens genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013. Belopp i Tkr om inte annat anges. 

 

Eligo Asset Management AB

Uppgifter per rapporttillfälle per 2017-03-31. (belopp i Tkr)

Uppgifter om kapitalbas:

Kärnprimärkapital: 2 245

Primärkapital:         2 245

Totalt kapital:          2 245

 

Totalt riskvägt exponeringsbelopp alternativregeln vid begränsad auktorisation

Kreditrisker*:   3 563

Övriga risker:   10 369

Totalt riskvägt exponeringsbelopp**: 10 369

*Kreditriskerna är beräknade enligt schablonmetoden.

**Totalt riskvägt exponeringsbelopp utgör det högsta av summan av kreditrisker och övriga risker och kostnadsriskerna enligt artikel 95 i EU-förordningen.

 

Kapitalrelationer* och buffertkrav

Kärnprimärkapitalrelation      (minst 4,5%)               21,65%

Primärkapitalrelation              (minst 6,0%)               21,65%

Total kapitalrelation                (minst 8,0%)               21,65%

* Beräknat som respektive kapital i relation till totalt riskvägt exponeringsbelopp

 

Kapitalkonserveringbuffert av totalt riskvägt exponeringsbelopp   259

(2,5% av det högsta riskvägda exponeringsbeloppet)

 

Kapitalkrav 

Kapitalkrav pelare 1 (8% av totalt riskvägt exponeringsbelopp)       829

Kapitalkonserveringsbuffert                                                                    259

Totalt kapitalkrav pelare 1                                                                    1 089

Överskott av kapital Pelare 1                                                                1 156

Kapitaltäckningskvot Pelare 1   (minst 1,0)                                           2,06

 

Tillkommande internt bedömt kapitalbehov i pelare 2                         0

Totalt internt bedömt kapitalbehov                                                   1 089

Överskott av kapital Pelare 2                                                              1 156

Kapitaltäckningskvot Pelare 2   (minst 1,2)                                         2,06

 

Kapitalkrav i relation till startkapital

Startkapital                                                                                              1 355

Kapitaltäckningskvot                                                                                1,66

 

Uppgifter om likviditet

Verksamheten i Eligo Asset Management AB är självfinansierad och extern finansiering eller kreditlöften behövs ej förnärvarande för att finansiera verksamheten.

Likviditetsreserv, utgörs uteslutande av EAMs egna bankmedel:    2,7 MSEK

Kassalikviditet, omsättningstillgångar/ kortfristiga skulder:               1,83

 

Styrelsen bedömer likviditetsrisker minst årligen. Uppföljning sker utifrån rapporter från ekonomi, riskkontroll och VD. VD ansvarar tillsammans för likviditetsplanering och likviditetskontroll. Den dagliga likviditetshanteringen, bevakningen och rapporteringen sköter ekonomiansvarig i enighet med Eligos riktlinjer avseende hantering och kontroll av likviditetsrisker.

 

Eligo finansiell företagsgrupp (Eligo Invest AB)

Uppgifter per rapporttillfälle per 2017-03-31. (belopp i Tkr)

Uppgifter om kapitalbas:

Kärnprimärkapital: 1 308

Primärkapital:         1 308

Totalt kapital:          1 308

 

Totalt riskvägt exponeringsbelopp alternativregeln vid begränsad auktorisation

Kreditrisker:            2 576

Övriga risker:        10 369

Totalt riskvägt exponeringsbelopp**:10 369

*Kreditriskerna är beräknade enligt schablonmetoden

**Totalt riskvägt exponeringsbelopp utgör det högsta av summan av kreditrisker och övriga risker och kostnadsriskerna enligt artikel 95 i EU-förordningen

 

Kapitalrelationer* och buffertkrav

Kärnprimärkapitalrelation      (minst 4,5%)                12,61%

Primärkapitalrelation              (minst 6,0%)                12,61%

Total kapitalrelation                (minst 8,0%)                12,61%

*Beräknat som respektive kapital i relation till totalt riskvägt exponeringsbelopp

Kapitalkonserveringbuffert av totalt riskvägt exponeringsbelopp    259

(2,5% av högsta riskvägda exponeringsbeloppet)             

 

Kapitalkrav 

Kapitalkrav pelare 1 (8% av totalt riskvägt exponeringsbelopp)     829

Kapitalkonserveringsbuffert                                                                 259

Totalt kapitalkrav pelare 1                                                                 1 089

Överskott av kapital Pelare 1                                                              219

Kapitaltäckningskvot Pelare 1   (minst 1,0)                                      1,20

 

Tillkommande internt bedömt kapitalbehov i pelare 2                      0

Totalt internt bedömt kapitalbehov                                                1 089

Överskott av kapital Pelare 2                                                              219

Kapitaltäckningskvot Pelare 2   (minst 1,2)                                      1,20

(Kreditrisker är beräknade enligt schablonmetoden, operativa risker är beräknade enligt basmetoden enligt artikel 315)

 

Kapitalkrav i relation till startkapital

Startkapital                                                                                             100

Kapitaltäckningskvot                                                                          13,08

 

1057.Vardenforgenerationer.358x.jpg

 

 

Eligo Asset Management AB Storgatan 38, 903 26, Umeå, Sweden. Tel: +46 8 614 48 00