Internrevision
Bolaget har gett Leif Lusch & Co Revision AB med revisorn Leif Lusch som huvudansvarig i uppdrag att vara bolagets internrevisor.
Internrevisorns uppgift är att utifrån en av styrelsen fastställd plan bedöma om bolagets system, interna kontrollmekanismer och rutiner är lämpliga och effektiva, att utfärda rekommendationer om förbättrande åtgärder och att kontrollera att rekommendationerna följs.

 

 

 

Eligo Asset Management AB Storgatan 38, 903 26, Umeå, Sweden. Tel: +46 8 614 48 00